تحقیق قانون تاسیس مدارس غیر انتفاعی

تحقیق قانون تاسیس مدارس غیر انتفاعی|41002718|gzy
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع تحقیق قانون تاسیس مدارس غیر انتفاعی می باشد.مقدمه – تعریف ماده1- مدارس غیر انتفاعی مدارسی است که از طریق مشارکت مردم مطابق اهداف و ضوابط و دستور العمل های عمومی و وزارت آموزش و پرورش تحت نظارت آن وزارتخانه تاسیس و اداره میشود. مبحث اول- تاسیس مدارس غیر انتفاعی مادة2- موسس یا موسسان مدارس...