گزارش کارآموزی برق در مورد طراحی و نصب آسانسور

گزارش کارآموزی برق در مورد طراحی و نصب آسانسور|41002723|gzy
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع گزارش کارآموزی برق در مورد طراحی و نصب آسانسور می باشد.نحوه انتقال بار آسانسور: در عمل نیروی آسانسور بین تیرهایی كه در اطراف داكت قرار داده میشون وشاستی آن تیرها متصل میگردد منتقل میگردد اما از لحاظ فنی در اطاقك آسانسورتكیهگاههایی با حفر آسانسور قرار دارند و نیروی وزن اطاقك به این تكیهگاه واردمیشود. نیرو...